مدیریت سایت
Logo

فرم صورتجلسه

 

 

به نام خدا

صورتجلسه پيوست فاکتور فروش شماره ------------

        اين صورتجلسه بين شرکت -------------- به نمايندگی آقای مهندس -------------------- به آدرس -------------------- که در اين صورتجلسه اختصارا" خريدار ناميده می شود . و فروشگاه ره آورد انفورماتيک طوس دارای پروانه کسب به شماره 445 در رسته توليد نرم افزار به نمايندگی آقای مهندس عليرضا احمدی به آدرس مشهد _ بولوار فرامرز عباسی ساختمان آناهيتا طبقه چهارم واحد 12 تلفن 8 -6080474  که در اين صورتجلسه اختصارا" فروشنده ناميده خواهد شد , با شرايط منعقده ذيل تنظيم و طرفين ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده 1 موضوع صورتجلسه :

 ---------------------- تحت ويندوز در محل حوزه ستادی شرکت -------------------- . قابل ذکر است سيستمهای فوق تحت شبکه بوده و هر کدام دارای تعداد نا محدود ايستگاه کاری می باشند .خريد سيستمهاي

ماده 2 مدت اجراء :

فروشنده حداکثر يکماه پس از دريافت مبلغ فاکتور فرصت خواهد داشت . تا نسبت به نصب  سيستمها در حوزه ستادی خريدار اقدام نمايد .

ماده 3 نحوه پرداخت :

 نحوه پرداخت بصورت نقدي طی فاكتور فروش شماره ------------ به مبلغ ------------- ريال خواهد بود . که پس از پرداخت زمان آموزش کاربری سيستم  تعيين خواهد شد.

ماده 4 کسورات قانونی :

هيچگونه کسوراتی برای مبلغ فاکتور صادره فروشنده لحاظ نخواهد شد .

ماده 5 تعديل :

هيچگونه تعديلی به مبلغ فاکتور تعلق نخواهد گرفت .

 

 

ماده 6 مشخصات فنی سيستم :

1-   سيستم عامل سرويس دهنده ADVANCED  SERVER 2000

2-   سيستم عامل سرويس گيرنده WINDOWS  XP/2000

3-   زبان برنامه نويسی DELPHI

4-   معماری سيستم  CLIENT-SERVER

5-   سيستم مديريت پايگاه داده SQL SERVER 2000

ماده 7 نسخه های شهرستان:

سيستمهای ---------------------  شامل ده نسخه تک کاربره شهرستان بصورت رايگان می باشند . و در صورت نياز به نسخه های اضافی شهرستان می بايست بابت هر نسخه مبلغ يک ميليون ريال به فروشنده پرداخت گردد .

ماده 8 آموزش :

 فروشنده متعهد شد يك نوبت مدير سيستم حوزه ستادی را بصورت رايگان آموزش دهد . و در همين راستا پس از انجام دوره آموزش صورتجلسه ای مبنی بر تائيد آموزش انجام شده به امضاء مدير مربوطه خواهد رسيد و گواهينامه تاييد دوره آموزش جهت مدير و کاربران محترم توسط فروشنده صادر خواهد شد . در صورتيکه خريدار , برای مدير جديد يا قديم خود نياز به آموزش مجدد داشته باشد . می بايست مبلغ دو ميليون ريال بابت آموزش مجدد هر سيستم  به فروشنده پرداخت نمايد .

ماده 9 مدت گارانتي :

سيستمها از تاريخ نصب و تائيد دوره آموزش بمدت شش ماه داراي گارانتي رايگان مي باشند . خدمات گارانتی شامل موارد ذيل خواهد بود :

1-9 – رفع خطاهای ناشی از استفاده نادرست کاربران از سيستم ( در حد امکان ) .

2-9 – رفع خطاهای سيستمی ناشی از قطع برق .

3-9 – رفع خطاهای سيستمی ( تحت عنوان باگ در سيستم ) .

4-9 – پاسخگوئی تلفنی جهت استفاده بهينه کاربران از سيستم .

5-9 – امکان ارتباط از طريق اينترنت جهت ارسال و دريافت اطلاعات در راستای حل برخی از مشکلات و ارسال ويرايشهای جديد .

6-9- حضور در محل خريدار در صورت بر طرف نشدن خطاهای احتمالی پس از طی مراحل ارتباطی از طريق تلفن و اينترنت .

ماده 10 نحوه پشتيباني :

 پس از انقضاي مدت گارانتي خريدار می تواند نسبت به عقد قرارداد پشتيباني اقدام نمايد .  در صورت داشتن قرارداد پشتيباني خريدار می تواند از خدمات قيد شده در ماده 9 استفاده نمايد. قابل ذکر است رفع خطاهای سيستمی (بند 3-9 ) ارتباطی به عقد قرارداد پشتيبانی نداشته و فروشنده موظف است نسبت به رفع اينگونه خطاها در اسرع وقت اقدام نمايد .

ماده 11 اعزام کارشناس :

در صورت اعزام کارشناس فروشنده در مدت گارانتی , پشتيبانی و همچنين دوره آموزش هزينه اياب و ذهاب و اقامت در محل بعهده خريدار خواهد بود .

ماده 12 ارسال نسخه های جديد :

نسخه های جديد شامل تغييراتی می باشد که موجب ارتقاء سيستم های گذشته به لحاظ کيفی گرديده . اين ويرايشهای جديد نرم افزار براي کليه شركتهايي که از گارانتی سيستم استفاده می کنند و يا قرارداد پشتيبانی معتبر دارند , بصورت رايگان ارسال خواهد شد . همچنين خريدار می تواند تغييرات مورد نياز خود را کتبا" به اطلاع  فروشنده رسانده . تا در صورتيکه اين تغييرات اساسی نبوده و  بصورت عام مورد نياز باشد . با تائيد کارشناسان فروشنده به سيستم اضافه شود .

ماده 13 پياده سازی سيستم :

فروشنده می تواند در صورت درخواست خريدار , سيستمهای موضوع فاکتور را بصورت عملياتی با کليه تعاريف , فرمولها و شکل گزارشات مورد نياز آماده بهره برداری نمايد . و در صورت انجام اين خدمات می بايست بابت هر سيستم مبلغ پنج ميليون ريال به فروشنده پرداخت گردد . در همين راستا در صورت نياز به تايپ دستی اطلاعات , خريدار می بايست اپراتورهاي را با هماهنگی با فروشنده تعيين نمايد . لازم به توضيح است که هزينه اپراتورهای فوق الذکر توسط خريدار پرداخت خواهد شد .  عمليات راه اندازی می بايست حداکثر بيست روز بعد از آموزش سيستم به اتمام برسد ( درصورت در اختيار گذاشتن اپراتورهای مورد نظر ) و سيستم نيز پس از انقضای اين مدت می بايست  بصورت کامل آماده بهره برداری شود . 

ماده 14 منع مداخله معامله کارکنان دولت :

فروشنده متعهد است که مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را کاملا" رعايت نمايد . و متعهد است منافع فاکتور را کلا" يا جزئا" به هيچيک از اشخاص حقيقی و يا حقوقی که در قانون مذکور پيش بينی شده , انتقال نداده و يا آنها را به شراکت قبول نکند . در هر صورت چنانچه اقدام فروشنده  و اخذ وجه از خريدار به جهتی از جهات قانونی ممنوع باشد . خريدار حق خواهد داشت نسبت به برگشت معامله اقدام نموده . و از اين حيث هر گونه ضرر و زيان وارده بر عهده فروشنده است .

ماده 15 حل اختلاف :

در صورتيکه در تعبير و يا تفسير يا طرز اجرای صورتجلسه اختلافی حادث شود . بدوا" موضوع اختلاف در کميسيونی مرکب از نمايندگان مجاز و مختار طرفين , که کتبا" معرفی خواهند شد  مطرح و هر تصميمی که کميسيون مذکور به اتفاق آراء اتخاذ نمايد . برای طرفين نافذ و لازم الاجرا است . و در صورتيکه به جهتی از جهات کميسيون مزبور تشکيل نگردد و يا توافق حاصل نشود حل اختلاف از طريق مراجع ذيصلاح قانونی به عمل خواهد آمد .

ماده 16 حفظ اطلاعات :

فروشنده موظف است کليه آمار و اطلاعات و مدارک مربوط به خريدار را  محرمانه تلقی نموده . و از افشای آن نزد هر فرد يا مقام يا مرجع غير مجازی بدون اطلاع خريدار خودداری نمايد . در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده خريدار مختار به فسخ معامله  و دريافت خسارتهای وارده می باشد . و در اين رابطه فروشنده هر گونه ادعايی را از خود سلب و ساقط می نمايد .

ماده 17 تعهدات فروشنده :

1-   اعلام زمانبدی نصب و آموزش سيستمهای موضوع فاکتور حداکثر سه روز پس از دريافت مبلغ قرارداد .

2-    آموزش کاربری سيستم به مدير سيستم طی مراحل ذيل .

1-2 - آموزش تعاريف سيستم بنحوی که کاربران بتوانند کليه تعاريف مورد نياز خود را در سيستم انجام دهند . و برای انجام تعاريف نياز به مهندس نرم افزار و يا فروشنده نرم افزار نداشته باشند .

2-2 - آموزش نحوه ورود اطلاعات سيستم .

3-2 - آموزش تعاريف گزارشات پارامتری سيستم  شامل گزارشات آماری , ستونی ,    صفحه ای و ترکيبی بصورتيکه هر نوع گزارشی که کاربران خواسته باشند بتوانند طراحی و از آن استفاده نمايند .

4-2 - آموزش تعريف سطح دستيابی کاربران در سطح اجزاء سيستم .

 ماده 18 تعهدات خريدار :

1- تامين بستر سخت افزار و نرم افزاری مناسب با هماهنگی فروشنده در راستای استقرار بهينه سيستمهای موضوع فاکتور .

2-   تامين امکانات لازم جهت فعاليت کارشناسان فروشنده در سايت خريدار از قبيل کامپيوتر و محل کار و ...

3- معرفی کتبی يکنفر بعنوان مدير سيستم که مسئوليت کليه فرمول نويسی و تعاريف سيستم بر عهده فرد مورد نظر خواهد بود . و فروشنده هيچ گونه مسئوليتی نسبت به تعاريف نادرستی که باعث اخلال در عمليات سيستم بشود را نخواهد داشت .

4-   پرداخت مبلغ فاکتور بر اساس ماده دو .

ماده 19 مکاتبات و نشانيها :

نشانيهای مندرج در صورتجلسه تا هنگاميکه تغيير آنها کتبا" به طرف مقابل اعلام نشده باشد اقامتگاه قانونی طرفين محسوب می شود . و هر گونه مکاتبات ارسالی به نشانيهای مندرج در صورتجلسه يا نشانيهايی که کتبا" به طرف ديگر اعلام شده باشد واصل تلقی مي گردد .

ماده 20 نسخ صورتجلسه :

اين صورتجلسه در 20 ماده و دو نسخه که تمام نسخ آن دارای متن اعتبار واحد می باشد . تنظيم و مبادله می گردد .


 

 

 

 

This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.